Wildflower Gallery > Canadian lousewort (Pedicularis canadensis subsp. canadensis)

Canadian lousewort (Pedicularis canadensis subsp. canadensis)


Canadian lousewort (Pedicularis canadensis subsp. canadensis) by Emmett Sullivan in Cherokee County, KS