Wildflower Gallery > Jerusalem-artichoke sunflower (Helianthus tuberosus)

Jerusalem-artichoke sunflower (Helianthus tuberosus)


Jerusalem-artichoke sunflower (Helianthus tuberosus) by Emmett Sullivan in Cherokee County, KS